Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti C-FILTER FILTRY, s.r.o., IČ 27756432

 

1.

Všeobecná ustanovení

 

1.1 Vymezení pojmů

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jsou obchodními podmínkami ve smyslu ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ). Účelem VOP je podrobná úprava závazků ze smluv při prodeji zboží mezi společností C-FILTER FILTRY, s.r.o., IČ 27756432, jako prodávajícím (dále jen prodávající) a kupujícím. Zbožím se pro účely těchto VOP rozumí filtry, kompletní filtry, filtrační elementy, filtrační materiály a příslušenství pro filtraci. Zbožím se též rozumí díly, výrobky a jiné komponenty včetně příslušenství, které nemusí přímo souviset s filtrací.

1.2. Tyto VOP, společně s dalšími ujednáními stran, která jsou obsahem kupní smlouvy, představují úplnou dohodu smluvních stran o podmínkách prodeje zboží.

1.3. V případě, že ze smlouvy bude vyplývat odchylné ujednání smluvních stran oproti těmto VOP, pak platí přednostně ujednání smlouvy.

1.4. VOP jsou pro smluvní strany závazné ode dne přijetí nabídky kupujícím dle čl. 2.6. těchto VOP

 

2.

Podmínky a postup při uzavírání smlouvy – poptávka, nabídka, objednávka

2.1. Katalog a reklama
Prezentace zboží nabízeného prodávajícím je uvedena na webových stránkách. Nabídka obsahuje kódy, typy a druhy filtrů, filtračních elementů a materiálů, bez podrobných technických parametrů a cen.

2.2. Poptávka
Poptávkou se rozumí jednostranné právní jednání kupujícího adresované prodávajícímu, v němž kupující na základě informací o zboží prezentovaném na internetu, případně na základě jiných informací, projeví zájem o konkrétní typ zboží. Poptávku je nutno učinit prodávajícímu jedním z následujících způsobů: telefonicky, e-mailem, faxem, poštou, osobně v sídle prodávajícího nebo internetovým formulářem.

2.3.  Kupující je povinen uvést v poptávce své identifikační údaje a způsob, jakým má mezi ním a prodávajícím probíhat další komunikace směřující k uzavření kupní smlouvy, zejména jakým způsobem má být odeslána nabídka prodávajícího.

Poptávka musí dále obsahovat:

a) kód požadovaného filtru, dílu filtru nebo filtračního materiálu,
b) v případě, že kupující nezná kód zboží, uvede technickou specifikaci a parametry požadovaného zboží, může přiložit i vizualizaci (např. foto),
c) v případě, že poptávané zboží nelze specifikovat způsobem uvedeným v bodě a) a b), lze poptávku podat s uvedením informace, v jakém provozu, stroji nebo mechanizaci bude poptávané zboží použito,
d) jiné specifické požadavky kupujícího, pokud je nelze podřadit pod body a),b) nebo c),
e) počet kusů požadovaného zboží.

2.4.  Pokud kupující zašle prodávajícímu za účelem specifikace poptávaného zboží také vzorek zboží, vrátí prodávající kupujícímu tento vzorek pouze v případě, že o to kupující výslovně požádá. V opačném případě prodávající předá vzorek k ekologické likvidaci.

2.5. Nabídka
Na základě řádné poptávky kupujícího zpracuje prodávající zpravidla nabídku. Nabídka je návrhem k uzavření smlouvy.

Nabídka bude zpravidla obsahovat:

 • kód zboží v případě poptávky obsahující údaje dle článku 2.3.a). Kód zboží uvedený v nabídce nezavazuje prodávajícího dodat zboží od výrobce nebo výrobců, kteří mají daný kód ve svém sortimentu. Nabídka zboží od jiného výrobce s uvedením poptaného kódu však musí splňovat identické technické normy, parametry a funkčnost zboží, jako u výrobce nebo výrobců, kteří mají kód ve svém sortimentu,
 • kód zboží včetně zjednodušené technické specifikace a parametrů v případě poptávky obsahující údaje dle článku 2.3. b),c) a d),
 • počet kusů,
 • cena bez DPH za jeden kus (v měnách Kč, EUR nebo USD dle požadavku kupujícího),
 • předpokládaný termín dodání, s ohledem na stav skladových zásob a délku dodací lhůty od výrobce,
 • dobu platnosti nabídky (lhůtu pro přijetí nabídky),
 • číslo nabídky,
 • údaj, zda je schopen zajistit kompletní dodávku,
 • možné způsoby placení;

anebo kupujícímu odpoví, že zbožím nedisponuje, eventuálně že pro něj zboží není schopen obstarat.

Prodávající však není právně zavázán podle čl. 2.5. postupovat. Pro případ, že by předchozí věta neměla právních účinků (např. pro svoji neplatnost nebo neúčinnost), vyhrazuje si prodávající, že čas, kdy čl. 2.5 naplní, závisí na jeho vůli.

Nemá-li nabídka náležitosti předvídané těmito VOP, nebrání to vzniku smlouvy podle čl. 2.8, ledaže z právního řádu vyplývá, že taková nabídka nemůže být návrhem k uzavření smlouvy.

2.6. Objednávka
Objednávkou se rozumí přijetí nabídky prodávajícího kupujícím. Objednávka je jednostranné právní jednání kupujícího adresované prodávajícímu učiněné na základě informací obsažených v nabídce prodávajícího dle bodu 2.5. Objednávku je možné podat: e-mailem, faxem, poštou nebo ústně osobně v sídle prodávajícího či telefonicky s nutností neprodleného zaslání dodatečné písemné objednávky. Pokud nebude zaslána dodatečná písemná objednávka, platí bez výhrad údaje, které o telefonické objednávce zaznamenal prodávající.

2.7.  Každá objednávka musí obsahovat:

 • číslo objednávky; nesdělí-li kupující vlastní číslo objednávky, přidělí prodávající objednávce svůj identifikátor;
 • datum vystavení objednávky,
 • číslo nabídky prodávajícího,
 • obchodní jméno a IČO kupujícího,
 • kontaktní osobu kupujícího jednající ve věci objednávky včetně telefonického spojení,
 • způsob plnění (možnost částečného plnění nebo kompletní dodávku)
 • dodací adresu (místo dodání),
 • způsob odběru zboží (vlastní nebo prostřednictvím smluvního dopravce prodávajícího),
 • jednoznačný a přesný popis zboží,
 • počet kusů,
 • požadovaný termín dodání s ohledem na lhůty a termíny uvedené v nabídce prodávajícího.

2.8. Vznik smlouvy
Kupní smlouva na dodání požadovaného zboží vzniká doručením objednávky prodávajícímu ve lhůtě určené prodávajícím k přijetí nabídky. I pozdní přijetí nabídky (tj. pozdní doručení objednávky) má účinky včasného přijetí za podmínek stanovených zákonem. Prodávající kupujícího písemně (e-mailem) vyrozumí o doručení objednávky a jejím zařazení do evidence. Čas, kdy prodávající učiní toto vyrozumění, je ponechán na něm. V případě telefonické objednávky, která není potvrzena zasláním písemné objednávky, provede prodávající toto vyrozumění telefonicky.

2.9. Neřádná objednávka
Nesplňuje-li objednávka náležitosti předepsané těmito VOP, nebrání to vzniku smlouvy podle čl. 2.8, ledaže z právního řádu vyplývá, že taková objednávka nemůže vyvolat uzavření smlouvy. Prodávající si však vyhrazuje právo odepřít plnění, dokud kupující objednávku nedoplní. Změní-li se po dobu mezi doručením neúplné objednávky a jejím doplněním do řádné podoby ty okolnosti, z nichž prodávající vycházel při formulaci nabídky, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

2.10. Objednávka jen bez výhrad
Nabídku lze přijmout jen bez výhrad, odchylek či dodatků. K přijetí s výhradou, odchylkou či dodatkem se nepřihlíží. Dává-li nabídka kupujícímu v určité otázce na výběr (např. barva nebo jiné provedení) nebo stanoví-li mu určité meze (např. časové, množstevní apod.), je oprávněn k volbě v rámci nabídkou předestřených možností.

 

3.

Podmínky a čas plnění

3.1. Způsob plnění
Neuplatní-li kupující v objednávce požadavek na kompletní dodávku, vyhrazuje si prodávající právo zásilku rozdělit a dodat ji po částech, a to v závislosti na pohybu a aktuálním stavu skladových zásob.

3.2. Čas plnění
Čas plnění je prodávajícím stanoven takto:

 1. v případě, že je zboží skladem v Brně, objednávka bude doručena do 12.00 hod., a zároveň v této lhůtě bude kupujícímu odesláno vyrozumění o zařazení objednávky do evidence dle bodu 2.8. těchto VOP, činí dodací lhůta 24 hodin od odeslání vyrozumění o zařazení objednávky do evidence; toto určení času se označuje zkratkou „IHNED DO 24 HODIN“,
 2.  případě, že je zboží skladem v Brně, a objednávka bude doručena po 12.00 hod., činí dodací lhůta 48 hodin od doručení objednávky; toto určení času se označuje zkratkou „DO 48 HODIN“,
 3. v případě, že je zboží skladem u výrobce nebo dodavatele na jiném místě než v Brně (zpravidla v zahraničí), bude dodáno nejpozději do jednoho měsíce od doručení objednávky, ledaže v této lhůtě prodávající kupujícímu sdělí, že nemůže dodání zboží v této lhůtě garantovat; toto určení času se označuje zkratkou „DO MĚSÍCE“,
 4. v případě, že požadované zboží není na skladě a bude se teprve vyrábět, nelze dodací lhůtu přesně časově vymezit, a proto je čas dodání ponechán na vůli prodávajícího s tím, že prodávající deklaruje snahu dojednat s výrobcem lhůtu co nejkratší, a kupující se zavazuje akceptovat lhůtu určenou prodávajícím, případně její prodloužení, a to i opakované, a zasílat prodávajícímu urgence stran lhůty dodání; toto určení času se označuje zkratkou „ZBOŽÍ NUTNO VYROBIT“.

3.3.  Prodávající si vyhrazuje právo lhůty určené v článku 3.2. a), b) a c) z důležitých důvodů prodloužit, například s ohledem na pohyb zboží na skladu, aktuální stav skladových zásob nebo délku celního řízení, pokud zboží podléhá clu, a podobně. Prodloužení je jednostranné právní jednání vůči kupujícímu.

 

4.

Finanční a platební podmínky

4.1. Kupní cena, přepravné, balné
Cena zboží je cenou smluvní. Přepravné a balné tvoří samostatnou položku a je rovněž cenou smluvní, přičemž cena přepravného se odvíjí od ceníku dopravce. Přepravné a balné bude účtováno zvlášť za každou jednotlivou zásilku. Kupní cena, přepravné, balné a další náklady se kupujícímu vyúčtují fakturou.

4.2. Splatnost
Splatnost faktur je zpravidla v délce 14ti kalendářních dnů ode dne vystavení faktury. V individuálních případech je možné splatnost faktury po dohodě s kupujícím prodloužit. Konečné rozhodnutí o prodloužení doby splatnosti je v kompetenci prodávajícího a závisí především na platební morálce kupujícího. Na již vystavené faktury není možné požadovat prodloužení doby splatnosti.

4.3. Náležitosti faktury
Faktura – daňový doklad vystavený prodávajícím – obsahuje následující náležitosti:

 1. datum vystavení,
 2. datum splatnosti,
 3. číslo objednávky kupujícího nebo jiný identifikační údaj,
 4. označení kupujícího (obchodní firma, IČO, DIČ, sídlo/místo podnikání),
 5. kód zboží, označení (popis) zboží a jeho množství,
 6. jednotkovou kupní cenu a cenu za všechny kusy (v měnách Kč, EUR nebo USD dle požadavku kupujícího),
 7. cenu přepravného a balného,
 8. sazbu DPH a celkovou kupní cenu za veškeré fakturované zboží,
 9. označení prodávajícího a bankovní spojení pro úhradu platby.

4.4.  Faktura je kupujícímu zaslána společně se zbožím, v případě osobního odběru je předána zároveň se zbožím.

4.5. Platba na účet
Platí-li se na účet, je vyúčtovaná kupní cena (případně jiný peněžitý dluh kupujícího) uhrazena řádně a včas, pokud je nejpozději ve lhůtě splatnosti připsána ve prospěch bankovního účtu prodávajícího. V případě prodlení s úhradou jakékoliv peněžité částky bude prodávající uplatňovat úrok z prodlení v zákonné výši.

4.6. Platba na dobírku
V případě doručení zásilky kupujícímu hradí kupující všechny platby, nedohodnou-li se strany jinak, doručující osobě oproti předání zásilky. Tento způsob se nazývá platbou „na dobírku“.

4.7. Platba při osobním odběru
Při osobním odběru uhradí kupující všechny platby v hotovosti oproti předání zásilky, nedohodnou-li se strany jinak.

4.8 Kupující je oprávněn zvolit takový způsob platby, jaký mu prodávající nabídne v nabídce.

 

5.

Odběr zboží

5.1.
Dodání a odběr zboží se provádí:)

 • doručením kupujícímu (zpravidla prostřednictvím smluvního dopravce prodávajícího),
 • osobním odběrem v sídle prodávajícího nebo na jiném dohodnutém místě,
 • výjimečně po dohodě smluvních stran vlastními prostředky prodávajícího.

Při osobním odběru není vyloučeno zastoupení. Zástupce je však povinen zastoupení prokázat písemně (např. plnou mocí), neplyne-li jeho oprávnění zastupovat z komunikace stran.

5.2.  Má-li prodávající zboží odeslat, odevzdá zboží kupujícímu předáním dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Účinky odevzdání zboží kupujícímu nastanou jeho předáním dopravci.

5.3.
Náklady na dodání a odběr zboží nese vždy kupující.

 

6.

Záruční podmínky

6.1.  Záruka za jakost znamená, že se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý (nebo smluvený) účel nebo že si zachová obvyklé (nebo smluvené) vlastnosti.

6.2.  Ustanovení § 2161 a násl. občanského zákoníku se vztahuje jen na případy, kdy kupující není podnikatel nebo při uzavření smlouvy není z okolností zřejmé, že se koupě týká podnikatelské činnosti kupujícího.

6.3.  Prodávající poskytuje záruční dobu v délce dvanácti měsíců. Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu. Byla-li věc odeslána, běží záruční doba od dojití věci do místa určení.

6.4.  Záruka se nevztahuje na opotřebitelné díly, zejména na filtrační elementy (filtrační vložky) a jiné filtrační materiály. Záruka se dále nevztahuje na vady způsobené nevhodnou nebo neoprávněnou manipulací se zbožím, jeho nevhodným skladováním, použitím či obsluhou.

6.5.  V případě, že má kupující jak právo z vadného plnění (§ 2100 občanského zákoníku, tak právo ze záruky (§ 2113 občanského zákoníku), postupuje se podle podmínek pro práva ze záruky.

 

7.

Reklamační řád

7.1.  Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího (viz. čl. 8. těchto obchodních podmínek).

7.2.  Kupující je povinen zboží prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství.

7.3. Poškození zboží při přepravě:

7.3.1.  Je-li zboží odesíláno kupujícímu prostřednictvím dopravce, je kupující povinen zásilku prohlédnout při jejím převzetí od dopravce. V případě zjevné vady je kupující povinen učinit výhradu do přepravního listu (nebo jiného odkladu o přepravě) dopravce nebo sepsat s dopravcem zápis o škodě. Nebude-li učiněna výhrada do přepravního dokladu nebo sepsán zápis o škodě, platí, že kupující nevytkl vadu řádně a včas.

7.3.2.  Skryté poškození nebo vadu zásilky je kupující povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří pracovních dnů ode dne doručení zásilky, a to písemně, s uvedením popisu vady, a podle možností připojit fotodokumentaci vady.

7.4.  Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vadu (reklamovat vadu) bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději však do tří pracovních dnů ode dne zjištění vady. Kupující je povinen uplatnit reklamaci pouze v písemné formě. 

7.5.  V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje odpovědnost za vadné plnění nebo záruka, provede prodávající odstranění vady formou opravy věci nebo dodáním nové věci, a to do třiceti dnů ode dne uplatnění reklamace. Prodávající si vyhrazuje právo tuto lhůtu přiměřeně upravit, pokud bude věc opravována u třetí osoby, tj. dodavatele či výrobce zboží. Prodávající si zároveň vyhrazuje právo tuto lhůtu přiměřeně upravit, pokud v případě výměny zboží, nebude nové zboží u dodavatele skladem. V případě, že oprava vadného zboží nebo dodání nového zboží není možné, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit nebo žádat přiměřenou slevu z kupní ceny. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace formou opravy nebo výměny věci dle tohoto článku náleží prodávajícímu.

7.6.  Při odstranění vady dodáním nového zboží je kupující povinen vrátit prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané.

7.7.  Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady, až do doby, kdy kupující byl povinen opravenou věc převzít, se do záruční doby nepočítá. V případě výměny zboží začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží.

7.8.  Vylučuje se možnost uplatnění reklamace, vrácení zboží, výměny zboží, zrušení (storno) objednávky nebo uplatnění nároku na náhradu škody způsobené dodaným zbožím v případech, kdy nabídka prodávajícího byla zpracována na základě poptávky kupujícího učiněné dle čl. 2.3. b),c) a d) těchto obchodních podmínek, a dodané zboží, pokud jde o technické parametry, jakost a množství, odpovídá objednávce kupujícího. To neplatí v případě poškození zboží během přepravy.

7.9.  V případě lhůty plnění určené dle čl. 3.2. d) těchto VOP vylučuje se možnost uplatnění nároku na náhradu újmy vzniklé kupujícímu nedodáním zboží.

 

8.

Vlastnické právo, nebezpečí škody na zboží

8.1. Výhrada vlastnického práva
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až okamžikem úplného zaplacení kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží však na kupujícího přechází již jeho převzetím.

8.2. Nebezpečí škody na věci
Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím zboží. V případě dodání zboží prostřednictvím smluvního dopravce, přechází na kupujícího nebezpečí škody předáním zboží dopravci. Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu.

 

9.

Odstupné
(storno a stornopoplatky)

9.1. Základní ustanovení
Kupující může závazky z kupní smlouvy zrušit zaplacením odstupného ve smyslu ust. § 1992 obč. zák. V případech, kdy je předmětem koupě více věcí, může tak kupující učinit i ohledně některých z těchto věcí, vždy však jen ohledně věci celé.

9. 2. Výše odstupného

 1. V případech, pro něž je čas plnění stanoven podle článků 3.2. a) a 3.2. b) těchto VOP, hradí kupující odstupné ve výši 30 % (třicet procent) kupní ceny předmětu koupě, ohledně nějž mají být závazky z kupní smlouvy zrušeny.
 2. V případech, pro něž je čas plnění stanoven podle článku 3.2. c) těchto VOP, hradí kupující odstupné ve výši 50 % (padesát procent) kupní ceny předmětu koupě, ohledně nějž mají být závazky z kupní smlouvy zrušeny.
 3. V případech, pro něž je čas plnění stanoven podle článku 3.2. d) těchto VOP, hradí kupující odstupné ve výši 100 % (sto procent) kupní ceny předmětu koupě, ohledně nějž mají být závazky z kupní smlouvy zrušeny.

9. 3. Forma
Kupující před zaplacením odstupného musí projevit vůli zrušit dotčené závazky zaplacením odstupného. To musí učinit výslovně a písemně. Písemná forma je zachována i u e-mailu a faxu.

 

10.

Závěrečná ustanovení

10.1. Marketing
Prodávající si vyhrazuje právo zasílat na e-mailovou adresu kupujícího zjištěnou v procesu uzavírání kupní smlouvy, své obchodní a marketingové nabídky, pokud neobdrží od kupujícího výslovný nesouhlas nebo odmítnutí těchto nabídek.

10.2 Volba soudu
Všechny spory vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím, které se nepodaří odstranit smírným jednáním smluvních stran, budou rozhodovány českými soudy podle českého hmotného a procesního práva, a to věcně a místně příslušným soudem.

10.3. Volba práva
Právní vztahy vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím z uzavřených smluv nebo v souvislosti s nimi, jakož i veškeré další záležitosti ve smlouvách či v těchto VOP výslovně neupravené, se řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník.

10.4 Zvláštní dohody

O veškerých otázkách upravených těmito VOP se strany mohou pro konkrétní případ či případy dohodnout jinak.

 

V Brně dne 28.5.2018, C-FILTER FILTRY, s.r.o.